Hello!
_

Playful English

Játékos Angol

Óvodánkban a folyamatos, következetes, de mégis játékos tudáselmélyítés nagyban elősegíti a gyerekek angol nyelvelsajátítását.

 

Olyan élménydús játékos környezetet teremtünk a hét minden napján minden tevékenység és témakör során számukra, amely könnyeddé teszi az angol nyelv sikeres elsajátítását.

 

Fontos azonban hogy megértsük, minden gyermek fejlődése más, van olyan aki szinte azonnal elkezd néhány szót használni van akinek hosszabb időre van szükség az idegen nyelv elsajátításához.

_

Art

Art activities are among the basic activities of preschool children.Using tools of our kindergarten, we create more beautiful creations every week.

 

Az óvodás korú gyermekek alapvető tevékenységei között szerepel a művészeti tevékenység. Az óvodánk eszközbirodalmát kihasználva készítünk minden héten szebbnél szebb alkotásokat.

_

Cooking

In the Bake and Cooking program, the children make the given cake, bread, biscuit, salad, lemonade etc. with the help of the kindergarten teacher. They get to know some of the tools used in the kitchen and it is a great experience for them to consume the delicacies they make.

 

A sütök főzök programban a gyermekek az óvó néni segítségével készítik el az adott süteményt, kenyeret, kekszet, salátát, limonádét stb.. Megismerik a konyhában használt eszközök egy részét és nagy élményt jelent számukra az általuk elkészített finomságok elfogyasztása.

_

Drama

Rhymes, humors and poems, which are mostly connected with playful movements, are equally important tools for learning English. With their rhythm, the unity of movements and words, they give the child sensual-emotional experiences. Everyday storytelling, poetry, and rhyme are indispensable elements in the development of a young person’s healthy personality.

 

Az angol nyelv tanulás fontos eszközei a többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szabad egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak. A mindennapos mesélés, mondókázás a kisgyermek egészséges személyiség fejlődésének elmaradhatatlan eleme.

_

Economy

In kindergarten, we need to provide children with experiences and activities that allow them knowledge, get to know and love nature.

Experiences can be:

– Own vegetable garden

– Planting and caring for flowers

– Walk, trip

– Playful tasks, activities

 

Az óvodában a gyerekek számára olyan élményeket, tevékenységeket kell, biztosítanunk, melyek segítségével megtapasztalják, megismerik és megszeretik a természetet.

Élményszerzés színterei: Saját veteményeskert, virágok ültetése és gondozása, Séta, kirándulás, Játékos feladatok, tevékenységek.

_

Free Game

Spontaneous, free play ensures the balanced development of the child. During the free games, our kindergarten teachers play with the children, communicating in English. During the play together, the children ask the English equivalents of the games and situations with interest and then incorporate them into their own play.

 

A spontán, szabad játék biztosítja a gyermek kiegyensúlyozott fejlődését. A szabad játékok során az óvodapedagógusaink a gyermekekkel együtt játszanak angol nyelven kommunikálva. A közös játék alatt a gyermekek érdeklődve kérdezik a játékok és szituációk angol megfelelőit, majd beépítik azt saját játékukba.

_

Gymnastic

Our kindergarten exercise material is dominated by natural movements such as climbing, crawling, sliding, walking, running, jumping, balancing. The movement games of our group rooms, our gym, the yard, provide plenty of opportunities for movement games and movement activities.

 

Az óvodai mozgásanyagunkban a természetes mozgások dominálnak, mint a mászás, kúszás, csúszás, járás, futás, szökdelés, ugrás, egyensúlyozás. A csoportszobáink mozgásos játékai, a tornatermünk, az udvar, rengeteg lehetőséget biztosít mozgásos játékok, mozgásos tevékenységek megvalósulására.

ENGLISH
_

Playful English