Hello!
_

Playful English

Játékos Angol

Óvodánkban a folyamatos, következetes, de mégis játékos tudáselmélyítés nagyban elősegíti a gyerekek angol nyelvelsajátítását.Olyan nyugodt, családias, élménydús és játékkal teli környezetet teremtünk a mindennapokban, amely segítségével a gyermek számára szinte észrevehetetlen az angol nyelv alapjainak megismerése és tudássá formálása.

 

Komplex, az életkori sajátosságoknak megfelelő foglalkozásokat tartunk angolul, amikben egyszerre több, a gyermekek számára fontos műveltségi terület is megjelenik, például a rajzolás, mintázás, ének-zene, matematika, verselés, mesélés, mozgás stb.

 

A tevékenységeket a megértés és a magyar anyanyelv elsajátítása, gyakorlása érdekében magyar párbeszéddel, utasítással, ismeretközléssel, versekkel, dalokkal, mesékkel és mondókákkal is kiegészítjük, hiszen nagyon fontosnak tartjuk anyanyelvünk ápolását és használatát is.

 

Fontos azonban, hogy megértsük, minden gyermek fejlődése más és más. Vannak olyan gyermekek, akik szinte azonnal elkezdik használni az idegennyelvet, viszont vannak olyan óvodások, akiknek később érik be a tudás. Támogatjuk gyermekeinket, nem erőltetünk, hiszen figyelembe vesszük az egyéni szükségleteket és preferáljuk a  harmonikus, kiegyensúlyozott óvodai mindennapokat! 🙂

_

Arts and Crafts

Art activities are among the basic activities of preschool children.Using tools of our kindergarten, we create more beautiful creations every week.

 

Az óvodás korú gyermekek alapvető tevékenységei között szerepel a művészeti tevékenység. Az óvodánk eszközbirodalmát kihasználva készítünk minden héten szebbnél szebb alkotásokat.

_

Cooking

In this program, our children prepare simpler cakes and desserts, sandwiches, salad and lemonade with the help of the kindergarten teacher. They get to know some of the tools used in the kitchen and it is a great experience for them to eat the delicacies they have prepared.

A sütök főzök programban gyermekeink az óvó néni segítségével készítenek egyszerűbb süteményeket és desszerteket, szendvicset, salátát és limonádét. Megismerik a konyhában használt eszközök egy részét és nagy élményt jelent számukra az általuk elkészített finomságok elfogyasztása.

_

Children’s literature and Drama

Important tools for learning the English language are nursery rhymes, humming songs, and poems connected with playful movement, which with their rhythm and unity of movement effectively develop preschoolers in several areas. Everyday storytelling and reciting rhymes are an indispensable element of a young child’s healthy personality development. Our kindergarten has its own stage and costume equipment, which give you the opportunity to dramatize cheerful, self-indulgent fairy tales.

 

Az angol nyelv tanulásának fontos eszközei a játékos mozgással  összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek, amelyek ritmusukkal  és a mozgás egységével hatékonyan fejlesztik az óvodásokat több területen is. A mindennapos mesélés, mondókázás a kisgyermek egészséges személyiségfejlődésének elmaradhatatlan eleme. Óvodánk saját színpaddal, jelmezfelszereltséggel rendelkezik, amik vidám, önfeledt mesedramatizálásra adnak lehetőséget.

_

Environmental education

Bocsoda Kindergarten provides experience-oriented activities for children. We strive to provide direct experiences in relation to sustainability, nature, natural phenomena, and animal life. Our children also love experimenting and taking care of animals and plants. We have our own Eco room, vegetable garden, and flowerbeds.

Arenas of experience:

  • Eco room
  • Vegetable garden
  • Flowerbeds
  • The colorful courtyard of the kindergarten

A Bocsoda Óvoda élmény- és tapasztalatközpontú tevékenységeket biztosít a gyermekek számára. Törekszünk arra, hogy a fenntarthatósággal, természettel,a természeti jelenségekkel, állatvilággal kapcsolatban közvetlen tapasztalatokat biztosítsunk. Gyermekeink imádják a kísérletezést, az állat- és növénygondozást is. Saját Öko szobával, veteményeskerttel, magaságyásokkal rendelkezünk.

Az élményszerzés színterei:

  • Öko szoba
  • Veteményes kert
  • Magaságyások
  • Az óvoda színpompás udvara
_

Game

Spontaneous, free play ensures the balanced development of the child. During the free games, our kindergarten teachers play with the children, communicating in English. During the play together, the children ask the English equivalents of the games and situations with interest and then incorporate them into their own play.

 

A spontán, szabad játék biztosítja a gyermek kiegyensúlyozott fejlődését. A szabad játékok során az óvodapedagógusaink a gyermekekkel együtt játszanak angol nyelven kommunikálva. A közös játék alatt a gyermekek érdeklődve kérdezik a játékok és szituációk angol megfelelőit, majd beépítik azt saját játékukba.

_

Gymnastics

Elementary movements such as climbing, crawling, sliding, walking, running, leaping, jumping, and balancing are predominant in our preschool exercise material. The movement games in our group rooms, our gymnasium, and the courtyard provide plenty of opportunities for movement games and movement activities.


Az óvodai mozgásanyagunkban az elemi mozgások dominálnak, mint a mászás, kúszás, csúszás, járás, futás, szökdelés, ugrás, egyensúlyozás. A csoportszobáink mozgásos játékai, a tornatermünk, az udvar, rengeteg lehetőséget biztosít mozgásos játékok, mozgásos tevékenységek megvalósulására.

ENGLISH
_

Playful English